Nhật Ký Hoạt Động Của Jeuner

Nhật Ký Hoạt Động Của Jeuner
bình truyện Vô Thượng Sát Thần (Dịch)
+5
đề cử mới truyện Phàm Nhân Tu Tiên
+10
đổi tên danh dự thành Cao Tiên Sinh