Những Truyện Phụ Trách Bởi HámThiênTàThần

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi HámThiênTàThần
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
Cực Phẩm Yêu Nghiệt
Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)
Hệ Thống Xin Xếp Hàng