Những Truyện Đã Đọc Của GnouhLee

GnouhLee đã đọc 2 truyện.
Đường Tăng Xông Tây Du (Dịch)
Thế Giới Thứ Chín