Những Đề Cử Bởi GnouhLee

Đề Cử Mới Nhất Của GnouhLee
Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
86
Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
69
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)
85
Đế Bá
90
Đường Tăng Xông Tây Du (Dịch)
90
Thế Giới Thứ Chín
90