Những Đề Cử Bởi DejaDeja

Đề Cử Mới Nhất Của DejaDeja
Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán (Dịch-Hoàn)
100
Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam (Dịch)
100