Những Truyện Phụ Trách Bởi Cẩuca

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Cẩuca
Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)
Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)
Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)
Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
Thần Cấp May Mắn (Dịch)
Linh Kiếm Tôn (Dịch)
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
Vương Bài (Dịch)
Toàn Chức Cao Thủ
Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)
Xuân Loạn Hương Dã (Dịch)
Tu Chân Tứ Vạn Niên (Dịch)
Tiên Võ Đế Tôn (Dịch)
Đại Sư Cứu Mạng
Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)