Những Truyện Phụ Trách Bởi Cẩuca

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Cẩuca
Thần Cấp May Mắn (Dịch)
Toàn Chức Pháp Sư (Dịch)
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
Cận Chiến Pháp Sư (Dịch)
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
Nguyên Huyết Thần Tọa (Bản Dịch)
Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
12 Nữ Thần
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)
Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
Tận Thế Siêu Thị Hệ Thống (Dịch)
Tu Chân Tứ Vạn Niên (Dịch)
Kiếm Phá Thương Khung
Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)
Đại Sư Cứu Mạng
Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
Linh Kiếm Tôn (Dịch)
Cực Phẩm Yêu Nghiệt