Những Truyện Đã Đọc Của ..Nhox.Bi..

..Nhox.Bi.. đã đọc 8 truyện.
Dị Thế Tà Quân
Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
Rạp Chiếu Phim Địa Ngục (biên dịch)
Vô Thượng Sát Thần
Thôn Phệ Tinh Không
12 Nữ Thần
Bất Hủ Phàm Nhân
Diệt Thiên Ma Kiếm