Danh Sách Truyện Hay Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Gà vàng Còn tiếp...
2 Tử Trúc Đại Sĩ Còn tiếp...
3 Tàn Nguyệt Bi Mộng Full
4 Tam Nguyệt Mộng Khê Còn tiếp...
5 Ngự Trạch Truyền Thuyết Còn tiếp...
6 Cảnh Tục Full
7 Đường Gia Tam Thiếu Full
8 Chu Đức Đông Full
9 Lưu Lãng Đích Cáp Mô Full
10 Vị Tri Còn tiếp...

© 2013 TruyệnYY