Các truyện phù hợp với từ khóa: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu.
# Tên Truyện Tác Giả Loại Truyện
1 Tặc Đảm Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Dịch
2 Yêu Thần Ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Dịch
3 Cửu Tinh Thiên Thần Quyết​ Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Dịch
4 Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Dịch