Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Guai Wu Đô Thị Hoàn Thành
Máu Lạnh nhók Ngôn Tình Hoàn Thành
Kevin Rz Viễn Tưởng Hoàn Thành
Cổ Phán Quỳnh Y Đô Thị Hoàn Thành
Sơ Thần Đô Thị Hoàn Thành
Lưu Lãng Hồng Tường Vi Đô Thị Hoàn Thành
Náo Náo Ngôn Tình Hoàn Thành
Mộc Yêu Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Lac Vi Nhi Đô Thị Hoàn Thành
Thiền Tâm Nguyệt Ngôn Tình Hoàn Thành