Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tha Khốc Đích Tượng Băng Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Canh Tân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Độc Cô Lãnh Giả Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Hi​ Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cổ Long Cương Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thập Bộ Hành Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nguyễn Đức Lân Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành