Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tha Khốc Đích Tượng Băng Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vũ Thiếu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hùng Miêu Bàn Đại Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tặc Mi Thử Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Quan Hi Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vị Tri Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lưu Lãng Đích Cáp Mô Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Yêu Tinh Sắc Hiệp Hoàn Thành