Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhĩ Căn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kiếm Du Thái Hư Huyển Ảo Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành