Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mạc Mặc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngã Bản Thuần Khiết Tiên Hiệp Hoàn Thành