Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thái Nhất Sinh Thủy Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Yếm Bút Tiêu Sinh Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vong Ngữ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành