Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thái Nhất Sinh Thủy Huyển Ảo Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du Chưa Hoàn Thành
Trí Bạch Đô Thị Hoàn Thành
Vong Ngữ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thủy Thiện Đô Thị Hoàn Thành