Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
MP3 Sắc Hiệp Hoàn Thành
xZenlyx Ngôn Tình Hoàn Thành
Thạch Trư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngô Tiếu Tiếu Ngôn Tình Hoàn Thành
Nguyệt Lãm Hương Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hồng Cửu Ngôn Tình Hoàn Thành
Kiết Dữ 2 Kiếm Hiệp Hoàn Thành