Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ngốc Tiểu Ngư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Quyền Tâm Quyền Ý Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Điếu Nhân Ngư Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
La Phách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Túy Tưởng Nhĩ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lưu Manh Điên Cuồng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tam Dương Trư Trư Sắc Hiệp Hoàn Thành
Lãng Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhất Khởi Thành Công Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành