Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lão Đàn Toan Thái Huyển Ảo Hoàn Thành
Yêu Yêu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mộc Thang Huyển Ảo Hoàn Thành
Yếm Bút Tiêu Sinh Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lam Đậu Sinh Nam Quốc Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Duyên Phận Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thạch Trư Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tử Thu Đô Thị Hoàn Thành
Jassica Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành