Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Trư Hồng Huyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Miêu Khiêu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đặc Biệt Bạch Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thần Đăng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cách Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Náo Náo Ngôn Tình Hoàn Thành