Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
Kevin Rz Viễn Tưởng Hoàn Thành
Bảo Thạch Tiêu Đô Thị Hoàn Thành
Huỳnh Dị Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đồng Hoa Xuyên Không Hoàn Thành
Nguyệt Quan Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cổ Phán Quỳnh Y Đô Thị Hoàn Thành
Tịch Mịch Độc Nam Hoa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Sơ Thần Đô Thị Hoàn Thành
Lưu Lãng Hồng Tường Vi Đô Thị Hoàn Thành