Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Vũ Thiếu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cổ Long Cương Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngã Cật Tây Hồng Thị Tiên Hiệp Hoàn Thành
Máu Lạnh nhók Ngôn Tình Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thập Bộ Hành Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hắc Vũ Tán Đô Thị Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nguyễn Đức Lân Huyển Ảo Chưa Hoàn Thành