Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hoàng Hoa Dật Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Xấu Tới Linh Hồn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Độc Cô Lãnh Giả Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Miêu Diệc Hữu Tú Đô Thị Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Đô Thị Hoàn Thành
Nam Hi​ Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Huyền Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành