Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ân Tầm Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tha Khốc Đích Tượng Băng Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thủy tụ nhân gia Đô Thị Hoàn Thành
Guai Wu Đô Thị Hoàn Thành
Ân Tầm Đô Thị Hoàn Thành
Trí Bạch Đô Thị Hoàn Thành
Canh Tân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Khiêu Vũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đạm Nguỵêt Tân Lương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thánh Yêu Đô Thị Hoàn Thành