Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành