Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Dị Năng Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Sắc Hiệp Hoàn Thành