Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Trí Bạch Đô Thị Hoàn Thành