Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Trí Bạch Đô Thị Hoàn Thành
Thủy Thiện Đô Thị Hoàn Thành
Cửu Đăng Hiền Lành Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Phượng ca Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đồng Niên Khoái Nhạc Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Dị Năng Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành