Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lam Đậu Sinh Nam Quốc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành