Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cửu Đăng Hiền Lành Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Dị Năng Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thủy Thiện Đô Thị Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Đồng Niên Khoái Nhạc Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Xích Tuyết Sắc Hiệp Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành