Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Trí Bạch Đô Thị Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phượng ca Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Khát Trí Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành