Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tam Dương Trư Trư Sắc Hiệp Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vô Trục Đô Thị Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành