Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đả Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành