Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Ngũ Trí Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Bảo Thạch Tiêu Đô Thị Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Đô Thị Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành