Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Võng Du Chưa Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành