Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hà Thường Tại Đô Thị Hoàn Thành
Ngũ Trí Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Đô Thị Hoàn Thành
Vô Trục Đô Thị Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành