Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ta Là Lão Ngũ Đô Thị Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hồ Điệp Lam Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Tiểu Tiểu Vũ Đô Thị Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ngũ Trí Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành