Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Trí Bạch Đô Thị Hoàn Thành
Thường Dụ Đô Thị Hoàn Thành
Thủy Thiện Đô Thị Hoàn Thành
Cửu Đăng Hiền Lành Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Hồng Mông Thụ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hồng Mông Thụ Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thái Tấn Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thiên Thiên Bất Hưu Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Na Thì Yên Hoa Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thần Quan Lộ Tây Pháp Đô Thị Chưa Hoàn Thành