Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Diện Hồng Nhĩ Xích Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tặc Mi Thử Nhãn Đô Thị Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Hoàn Thành
Tam Chưởng Quầy Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thánh Yêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mộng Đô Thị Hoàn Thành
Tuyết Sắc Đồ Mi Đô Thị Hoàn Thành
Lại Sơ Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Quan Hi Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành