Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cách Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Lac Vi Nhi Đô Thị Hoàn Thành
Ngốc Kute Đô Thị Hoàn Thành
Thiên Cầm Đô Thị Hoàn Thành
Thanh Đình Đô Thị Hoàn Thành
Ức Tích Nhan Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Thập Tam Xuân Đô Thị Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hùng Miêu Bàn Đại Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phong Cuồng Đô Thị Chưa Hoàn Thành