Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Vũ Thiếu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hắc Vũ Tán Sắc Hiệp Hoàn Thành
Bảo Thạch Tiêu Đô Thị Hoàn Thành
Cổ Phán Quỳnh Y Đô Thị Hoàn Thành
Tịch Mịch Độc Nam Hoa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Sơ Thần Đô Thị Hoàn Thành
Lưu Lãng Hồng Tường Vi Đô Thị Hoàn Thành
Phù Sinh Mộng Đoạn Sắc Hiệp Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thần Đăng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành