Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thảo Môi Tương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Lân Gia Tiểu Lục Đô Thị Hoàn Thành
Khảo Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Niếp Kiển Tù Đoàn Đô Thị Hoàn Thành
Chu Ngọc Đô Thị Hoàn Thành
Lam Đậu Sinh Nam Quốc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tử Thu Đô Thị Hoàn Thành
Quyền Tâm Quyền Ý Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Điếu Nhân Ngư Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành