Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hàn Trinh Trinh Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Quân Tử Hữu Ước Đô Thị Hoàn Thành
KellyKil Đô Thị Hoàn Thành
Đại Đại Vương Đô Thị Hoàn Thành
Hốt Nhiên chi Gian Đô Thị Hoàn Thành
Cửu Tiêu Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Đô Thị Hoàn Thành
Vô Trục Đô Thị Hoàn Thành
Thạch Chương Ngư Đô Thị Chưa Hoàn Thành