Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ân Tầm Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thủy tụ nhân gia Đô Thị Hoàn Thành
Guai Wu Đô Thị Hoàn Thành
Ân Tầm Đô Thị Hoàn Thành
Trí Bạch Đô Thị Hoàn Thành
Thánh Yêu Đô Thị Hoàn Thành
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hoàng Hoa Dật Võng Du Chưa Hoàn Thành
Miêu Diệc Hữu Tú Đô Thị Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Đô Thị Hoàn Thành