Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngã Bản Thuần Khiết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ám Ma Sư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Đao Phong Lợi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành