Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Tàm Thổ Đậu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngã Bản Thuần Khiết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Hoàn Thành
Anh Giai Ngây Thơ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành