Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Nhĩ Căn Tiên Hiệp Hoàn Thành
Lý Nhàn Ngư Tiên Hiệp Hoàn Thành
Quan Kỳ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thất Nguyệt Hỏa Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tả Tự Bản Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Trong Đất Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Trong Đất Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Trong Đất Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành