Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ngư Thiên Không Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Ngự Cửu Thu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Đường Gia Tam Thiếu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngã Bản Thuần Khiết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Duy Nhất Thiên Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngô Biển Quân Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tư Sản Bạo Tăng Huyển Ảo Hoàn Thành
Nhâm Oán Kiếm Hiệp Hoàn Thành