Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Xích Huyết​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiêu Tiềm Tiên Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Dạ Sắc Phóng Giả Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nghịch Thương Thiên Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phong Thanh Dương Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hằng Tâm Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hủ Thi Ngạc Tiên Hiệp Hoàn Thành