Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Thương Thiên Bạch Hạc Dị Giới Hoàn Thành
Vô Xỉ Đạo Tặc Sắc Hiệp Hoàn Thành
Du Tạc Bao Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Sắc Hiệp Hoàn Thành
Phong Lăng Thiên Hạ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ám Ma Sư Huyển Ảo Hoàn Thành
Tiểu Đao Phong Lợi Huyển Ảo Hoàn Thành
Thần Đông Tiên Hiệp Hoàn Thành
8nan Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Mạo Tự Hữu Tài Tiên Hiệp Hoàn Thành