Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tử Vi Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Huyển Ảo Hoàn Thành
Sa Mạc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Đấu Gia Đô Thị Hoàn Thành
Khai Hoang Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Đô Thị Hoàn Thành