Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ô Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thương Thiên Bạch Hạc Tiên Hiệp Hoàn Thành
Hắc Oa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Huyển Ảo Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tặc Mi Thử Nhãn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Sắc Hiệp Hoàn Thành