Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hắc Oa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tặc Mi Thử Nhãn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Xà Thôn Kình Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ô Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Đạo Soái Nhị Đại Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Miêu Khiêu Kiếm Hiệp Hoàn Thành