Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Hắc Oa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Xà Thôn Kình Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ô Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành