Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hắc Vũ Tán Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ô Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Khai Hoang Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhất Khởi Thành Công Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành