Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tử Vi Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Lão Ngũ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ô Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mộc Dật (沐轶) Xuyên Không Hoàn Thành
Sa Mạc Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vô Xỉ Đạo Tặc Sắc Hiệp Hoàn Thành