Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cửu Đương Gia ​ Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tịch Mịch Kiếm Khách Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thần Long Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tầm Hương Sư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Kiết Dữ 2 Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Sở Thanh Xuyên Không Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vô Xỉ Đạo Tặc Sắc Hiệp Hoàn Thành