Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Điên Phong Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mạc Nghiên Yên Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Giản Hồng Trang Xuyên Không Hoàn Thành
Tây Lâu Tiểu Nam Xuyên Không Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tam Giới Đại Sư Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Yêu Tinh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hải Phiêu Thiêu Lượng Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Ngũ Lang Thúc Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành