Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ô Sơn Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phong Bàn Nhược Xuyên Không Chưa Hoàn Thành
Thừa Phong Ngự Kiếm Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lăng Nhược Dạ Xuyên Không Hoàn Thành
Lạc Lạc Nguyệt Sắc Xuyên Không Hoàn Thành
Thần Long Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Sở Thanh Xuyên Không Hoàn Thành
Mèo Sâu Bự Xuyên Không Hoàn Thành
Lạc Thanh Xuyên Không Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Huyển Ảo Hoàn Thành