Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Hải Thập Tứ Lang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Canh Tân Lịch Sử Quân Sự Hoàn Thành
Hắc Oa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hiểu Nguyệt Ngôn Tình Hoàn Thành
Mãn Thụ Đào Hoa Ngôn Tình Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cây Đậu Gây Họa Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Đô Thị Hoàn Thành
Thuyết Mộng Thần Tiên Hiệp Hoàn Thành