Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Mặc Vũ Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Hải Thập Tứ Lang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Canh Tân Xuyên Không Hoàn Thành
Hắc Oa Sắc Hiệp Hoàn Thành
Hiểu Nguyệt Xuyên Không Hoàn Thành
Mãn Thụ Đào Hoa Xuyên Không Hoàn Thành
Cao Nguyệt Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Cây Đậu Gây Họa Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thuyết Mộng Thần Kiếm Hiệp Hoàn Thành