Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Phượng ca Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Phi Linh Ngôn Tình Chưa Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Thiên Vi Nhất Tiếu Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Phó Kỳ Lân Xuyên Không Hoàn Thành
Ma Nữ Ân Ân Xuyên Không Hoàn Thành
Vô Xỉ Đạo Tặc Sắc Hiệp Hoàn Thành
Du Tạc Bao Tử Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Sắc Hiệp Hoàn Thành
Sa Mạc Võng Du Hoàn Thành