Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Yêu Yêu Tiên Hiệp Hoàn Thành
Nhất Khởi Thành Công Đô Thị Chưa Hoàn Thành
Nguyệt Lãm Hương Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Kiết Dữ 2 Kiếm Hiệp Hoàn Thành