Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tha Khốc Đích Tượng Băng Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Canh Tân Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Độc Cô Lãnh Giả Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Nam Hi​ Kiếm Hiệp Chưa Hoàn Thành
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
Cổ Long Cương Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Hắc Vũ Tán Sắc Hiệp Hoàn Thành
Đồng Hoa Xuyên Không Hoàn Thành
Miêu Khiêu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ngạn Thiến Xuyên Không Hoàn Thành