Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Liễu Hạ Huy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Bất Tịch Mịch Tiên Hiệp Hoàn Thành
Thanh Trà Đạm Phạn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành
MP3 Sắc Hiệp Hoàn Thành