Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành