Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Lý Tiếu Tà Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Sắc Hiệp Hoàn Thành
Ngũ Trí Sắc Hiệp Hoàn Thành