Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Tâm Tại Lưu Lãng Sắc Hiệp Hoàn Thành
Cô Đơn Địa Phi Tiên Hiệp Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Tiên Hiệp Hoàn Thành
Mai Can Thái Thiếu Bính Huyển Ảo Hoàn Thành
Tô Phái Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vũ Nham Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Ta Là Mặc Thủy Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Dạ Độc Túy Sắc Hiệp Hoàn Thành
Trần Trọng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Thanh Trà Đạm Phạn Tiên Hiệp Chưa Hoàn Thành