Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Ngư Nhân Nhị Đại Đô Thị Hoàn Thành
Cửu Nguyệt Dương Quang Đô Thị Hoàn Thành
Quý Túc - Tiềm Long Sắc Hiệp Hoàn Thành
Xích Tuyết Tiên Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Thủ Chương Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Thủ Chương Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vô Danh Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Trong Đất Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Trong Đất Sắc Hiệp Hoàn Thành
Thiên Đường Trong Đất Sắc Hiệp Hoàn Thành