Tên Truyện Tác Giả Thể Loại Trạng Thái
Liệp Thương Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Điểm Tinh Linh Huyển Ảo Hoàn Thành
Ngư Nhân Nhị Đại Sắc Hiệp Hoàn Thành
Vương Thiểu Thiểu Kiếm Hiệp Hoàn Thành
Vị Tri Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Vô Danh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Yêu Tinh Sắc Hiệp Hoàn Thành
Tiểu Lâu Nhất Dạ Xuân Sắc Hiệp Hoàn Thành
Mộng Cửu Trọng Sắc Hiệp Chưa Hoàn Thành
Ngũ Lang Thúc Kiếm Hiệp Hoàn Thành